Skip to main content

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana.

No

Jenis Ruangan

Jumlah

Luas (m2)

Kondisi

Keterangan

Baik

Rusak

1.

Kepala Sekolah

1

72

V

---

Di Lt.2

2.

Wakil Kepala Sekolah

1

72

V

---

Di Lt.2

3.

Dewan Guru

1

80

V

---

 

4.

Pegawai Tata Usaha

1

72

V

---

Di Lt.2

5.

Kelas / Teori

29

1.960

V

---

 

6.

Laboraturium IPA

         

Laboraturium Fisika

1

202

V

---

 

Laboraturium Biologi

1

202

V

---

Di Lt.2

Laboraturium Kimia

1

135

V

---

 

Laboraturium Komputer

2

112

V

---

Di Lt.2

Laboraturium Bahasa

1

72

V

---

Di Lt.2

7.

Perpustakaan

1

144

V

---

 

8.

Keterampilan

---

---

---

---

 

9.

Kesenian

1

20

V

---

Di Lt.2

10.

Olah Raga

         

a. Lapangan Basket

1

Out door

V

---

 

b. Lapangan Volly

1

Out door

V

---

 

c. lap.Bulu tangkis

2

Out door

V

   

d. Tenis meja

2

6

V

   

e. Lapangan Futsal

1

120

V

   

11.

Osis

1

20

V

---

 

a. PMR

1

20

V

---

 

b. Pramuka

1

20

V

---

 

c. Koperasi Siswa

1

20

V

---

 

d. Marching Band

1

20

V

---

 
 

e. Ruang Sase

1

       

12

Mushalah

1

81

V

---

 

13.

Koperasi

1

20

V

---

 

14.

Kantin

3

60

V

---

 

15.

TRRC

1

20

V

---

 

16.

Gudang

1

56

V

---

 

17.

WC

         

a. WC Siswa

10

200

8

2

 

b. WC Guru

1

20

V

   

c. WC Kepsek

1

9

V

   

18.

BP/BK

2

54

V

 

2 Lti

19.

Ruang komite

1

20

V

   

20.

Ruang PBM

29

29

V

   

21.

Green House

1

25

     

 

Sarana Pendukung PBM

 

No

Alat

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1.

Komputer

40

25

15

2.

LCD

36

29

7**

3.

Labtob

15

13

2*

4.

HandiCam

2

1

1

5.

Kamera Digital

2

1

1

6.

TV

5